Tentacle Networks Oy - Yleiset palveluehdot

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Tentacle Networks Oy:n (”Tentacle”) palvelin- ja muiden ratkaisujen ja palvelujen tarjoamiseen asiakkaalleen (”Asiakas”) (kukin myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet) ja niitä koskeviin sopimuksiin (”Sopimus”).

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus Osapuolten välillä voi syntyä (1) tekemällä kirjallinen tai sähköisesti allekirjoitettu sopimus, (2) kun asiakas hyväksyy Tentaclen tekemän tarjouksen tai (3) kun Tentacle vahvistaa tai hyväksyy Asiakkaan tekemän tilauksen.

3. Sopimuksen siirtäminen

Tentaclella on oikeus siirtää Sopimus sekä siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan suostumusta: (1) yritys- tai liiketoimintakaupan taikka muun yritysjärjestelyn yhteydessä, (2) järjestäessään liiketoimintoja oman konserninsa sisällä, (3) siirtäessään Sopimukseen perustuvia saataviaan kolmannelle.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ja siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Tentaclen etukäteistä suostumusta.

4. Tentaclen yleiset velvoitteet

Tentacle suorittaa sovitut tehtävät ja toimittaa sovitut palvelut hyvän liiketavan mukaisesti omia toimintamallejaan noudattaen.

5. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

5.1 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

 Asiakkaan tulee kohtuudella myötävaikuttaa, että Tentacle kykenee suorittamaan sovitut tehtävät ja toimittamana sovitut palvelut Asiakkaalle.

Asiakkaan tulee myös antaa Tentaclelle tarpeelliset tiedot, tehdä tarvittavat päätökset pyydettäessä ja mahdollistaa pääsy Asiakkaan tiloihin tai järjestelmiin, mikäli se on edellytyksenä, että Tentacle voi toimittaa omat palvelunsa. Asiakkaan tulee myös tarvittaessa nimetä yhteyshenkilö, johon Tentacle voi olla yhteydessä palveluiden toimittamiseen liittyen.

Mikäli Asiakkaan toiminnassa tapahtuu olennaisia, palvelun toimittamiseen vaikuttavia muutoksia, kuten muutokset Asiakkaan yhteystiedoissa, tulee tämän ilmoittaa niistä viipymättä Tentaclelle.

5.2 Palvelujen tarkistaminen ja virheilmoitukset

Asiakkaan tulee tarkistaa, että Tentaclen toimittama palvelu on Sopimuksen mukainen. Mikäli Asiakas havaitsee palvelussa virheen tai katsoo muuten, että palvelu ei ole Sopimuksen mukainen, tulee Asiakkaan viipymättä ilmoittaa asiasta Tentaclelle. Ilmoitus tulee tehdä sillä viestintävälineellä tai -kanavalla, joka Tentaclella on kulloinkin käytettävissä kirjallisen tai sähköisen vikailmoituksen tekemiseen (esim. vähintään sähköposti). Ilmoituksen tulee sisältää kuvaus virheestä tai palvelun Sopimuksen vastaisuudesta.

Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut virheestä tai Sopimuksen vastaisuudesta 7 päivän kuluessa sen havaittuaan, menettää Asiakas oikeuden vedota virheeseen sopimusrikkomuksena tai vahingonkorvauksen perusteena.

Mikäli Asiakas ei ilmoita virheistä 14 päivän kuluessa siitä, kun palvelun toimittaminen aloitettiin, katsotaan palvelu Sopimuksen mukaiseksi.

5.3 Asiakkaan omat varmuuskopiot

Asiakas vastaa omien tietojen ja tiedostojensa varmuuskopioinnesta. Tentacle varmuuskopioi hallussaan olevia tietoja ja tiedostoja kulloinkin voimassa olevien omien käytäntöjensä mukaisesti, ellei Asiakkaan kanssa ole sovittu nimenomaisesti miten varmuuskopioita suoritetaan. Tentacle ei kuitenkaan vastaa tietojen tai tiedostojen tuhoutumisen, katoamisen, muuttumisen tai palauttamisen aiheuttamista vahingoista tai kustannuksista.

5.4 Vastuu palvelun käytöstä ja sisällöistä

Asiakas vastaa siitä, että se käyttää Tentaclen palveluja näiden ehtojen, lakien ja hyvien tapojen mukaisiin tarkoituksiin ja että sen toimesta tapahtuvat Tentaclen palvelujen käyttö ei loukkaa kolmansien oikeuksia. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että tiedot, sisällöt ja tiedostot, joita Asiakas tallentaa tai välittää Tentaclen palveluissa eivät (1) loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeuksia ja tavaramerkkioikeuksia, ja (2) ole lain, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisia. Asiakas vastaa myös siitä, että se ei käytä Tentaclen palveluja tai palvelimia laittomasti tekijänoikeuksin tai muutoin suojattujen teosten tai tiedostojen levittämiseen taikka spam-massapostituksiin tai muihin ei-toivottuihin hyökkäyksiin.

Tentacle ei pääsääntöisesti valvo tai tarkista tietoja, tiedostoja tai sisältöjä, joita Asiakas välittää Tentaclen palvelujen tai palvelimien kautta kolmansille osapuolille, joten Tentacle ei vastaa siitä, että kyseiset aineistot ovat lainmukaisia ja että ne eivät loukkaa kenenkään oikeuksia.

Mikäli (1) Asiakas rikkoo näissä ehdoissa mainittuja velvoitteita, (2) Tentacle katsoo, että Asiakkaan palvelun käyttö taikka Asiakkaan palvelun kautta välittämät tiedot, tiedostot ja sisällöt ovat lakien, näiden ehtojen tai hyvien tapojen vastaisia taikka loukkaavat kolmansien oikeuksia, tai (3) viranomainen tai muu taho osoittaa Asiakkaan palvelun käytön tai palvelun kautta välitetyt tiedot lakien, määräysten tai hyvien tapojen vastaiseksi taikka loukkaavan kolmansien oikeuksia, on Tentaclella muiden oikeussuojakeinojen ohella oikeus (i) rajoittaa Asiakkaan palvelun käyttöä tai keskeyttää se, (ii) poistaa palvelusta lakien, näiden ehtojen, hyvien tapojen tai kolmansien oikeuksia loukkaava sisältö, muokata sellaista sisältöä taikka rajoittaa tai estää niiden käyttö.

5.5 Käyttäjätunnukset

Palvelun käyttö saattaa edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten luontia. Asiakas vastaa siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot käyttäjätunnusten luomiseksi.

Asiakas vastaa kaikesta palvelun käytöstä ja mahdollisista väärinkäytöksistä, joka tapahtuu tämän käyttäjätunnuksilla.

Tietyissä tilanteissa tai sen sisältyessä palveluun, Asiakkaalla saattaa olla mahdollisuus luoda käyttäjätunnuksia omaan organisaatioonsa taikka tehdä muutoksia niihin tai käyttäjätilin asetuksiin.

Palvelun käyttäjätunnus on aina henkilökohtainen. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle eikä toisen käyttäjätunnuksia saa käyttää. Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjätunnuksia säilytetään turvallisesti ja luottamuksellisesti.

Tentaclella on oikeus poistaa käyttäjätunnukset taikka estää käyttäjätunnusten käyttäminen mikäli tämä perustellusti epäilee, että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, Asiakas ei noudata näitä ehtoja taikka muutoin toimii vilpillisesti.

Sopimuksen päättyessä päättyy myös käyttöoikeus palveluun. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä palvelun käyttäjätunnuksia Sopimuksen päätyttyä.

5.6 Tiedostojen siirto Sopimuksen päättyessä

Asiakkaan tulee itse huolehtia ennen Sopimuksen päättymistä, että se on siirtänyt taikka ottanut tarvittavat kopiot niistä tiedoista, tiedostoista, ohjelmistoista tai muista sisällöistä, joita sillä on ollut Tentaclen palveluissa tai palvelimilla. Tentaclella on Sopimuksen päättyessä oikeus poistaa hallussaan tai palvelimillaan olleet Asiakkaan tiedot, tiedostot, ohjelmistot tai muut sisällöt. 

6. Palvelut

Tentacle toimittaa palvelut Asiakkaalle Sopimuksen ja näiden ehtojen mukaisesti. Tentaclen toimittamien palveluiden sisältö, laajuus ja mahdolliset muut niihin liittyvät määrittelyt määritellään Sopimuksessa, Tentaclen tarjouksessa, soveltuvassa palvelukuvauksessa tai muussa asiakirjassa. Tentaclella ei ole velvollisuutta suorittaa muita tehtäviä tai toimittaa muita palveluja kuin ne, joiden toimittamisesta on nimenomaisesti sovittu.

Ellei Tentacle toisin nimenomaisesti määrittele esimerkiksi tarjouksessa, Sopimuksessa tai näiden liitteessä, Tentaclen verkkosivuilla ja muissa markkinointimateriaaleissa olevat kuvaukset eivät ole Tentaclea sitovia palvelumäärityksiä.

Tentaclella on oikeus suorittaa palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla. Ellei toisin sovita, Tentacle noudattaa palveluiden tuottamisessa omia toimintamallejaan ja työtapojaan. Tentaclella on oikeus käyttää alihankkijoita palveluidensa tuottamisessa.

Tentaclella on oikeus kohdistaa tavanomaista teknistä tai automaattista seurantaa palveluidensa käyttöön muun muassa palvelun kapasiteetin ja käyttöäasteen seuraamiseksi, tietoturvan varmistamiseksi, teknisten vikojen paikantamiseksi ja korjaamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että palvelua käytetään näiden ehtojen mukaisesti.

7. Palvelun virheet

Tentaclen palvelu on virheellinen, mikäli se ei olennaisilta osin vastaa Osapuolten välillä sovittua tai Sopimuksessa, Tentaclen tarjouksessa tai palvelukuvauksessa olevaa määrittelyä.

Asiakkaan velvollisuudesta testata palvelun Sopimuksen mukaisuus ja ilmoittaa virheistä on todettu edellä.

Sovituista tai Tentaclen näiden ehtojen mukaisista palvelun ylläpito-, muutos-, päivitys- ja korjaustöistä johtuvia tilapäisiä palvelun toimittamisen keskeytyksiä tai rajoituksia ei katsota palvelun virheeksi.

Tentacle ei vastaa virheistä, jotka johtuvat tämän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä.

Tentacle ei vastaa virheistä, jotka johtuvat Asiakkaan toiminnasta eikä virheistä, joita Asiakkaan tiedoissa, tiedostoissa tai aineistoissa mahdollisesti on.

Mikäli palvelussa on olennainen palvelun käyttöä haittaava virhe, Tentaclen virhevastuu rajoittuu kohtuullisten keinojen käyttämiseen virheen korjaamiseksi Tentaclen sopivaksi katsomana ajankohtana Tentaclen normaalien työaikojen puitteissa. Virhe voidaan korjata myös kiertämällä virhe tai toimittamalla Asiakkaalle ohje siitä, miten virhe voidaan kiertää. Mikäli Asiakkaan kanssa on solmittu palvelujen tai palvelinratkaisujen toimittamiseen liittyvä ylläpitosopimus, saattaa se sisältää muita tai laajempia velvoitteita virheiden korjaamiseen liittyen.

8. Palvelun toimitusaika

Palvelun toimittaminen aloitetaan sovittuna aikana edellyttäen, että Asiakas on tätä ennen täyttänyt myötävaikutusvelvollisuutensa piiriin kuuluvat tehtävät, kuten antanut Tentaclelle tarvittavat tiedot ja/tai pääsyn tietojärjestelmiin. Mikäli toimittamiselle ei ole sovittu ajankohtaa, Tentacle aloittaa palveluiden toimittamisen kohtuullisen ajan kuluttua Sopimuksen voimaantulon jälkeen.

Tentacle ei vastaa viivästyksestä, joka johtuu Asiakkaasta, kolmannesta osapuolesta tai Tentaclen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä.

Jos palvelun toimituksen alkaminen viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä, Tentaclella on kuitenkin oikeus laskuttaa palvelusta ikään kuin palvelun toimitus olisi alkanut sovitusti.

9. Palvelun käytettävyys ja laitteistovaatimukset

Tentaclen palvelujen käyttö saattaa vaatia päätelaitetta, verkkoselainta, tietoliikenneyhteyttä ja tiettyjä ohjelmistoja tai järjestelmiä. Asiakas vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on palvelun käyttöön tarvitsemansa ja sen edellyttämät päätelaitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet. Tentacle ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi päätelaitteen ohjelmisto- ta järjestelmäpäivitysten tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä myöskään tietoliikenneyhteyksien mahdollisista toimintakatkoista.

10. Palvelutasot kapasiteettipalveluille

Tentaclen kapasiteettipalveluiden toimittamiseen sovelletaan tämän kappaleen ehtoja siinä tapauksessa, että Tentacle on nimenomaisesti viitannut palvelutasoon ja antanut palvelutasositoumuksen tarjouksessa, Sopimuksessa, soveltuvassa palvelukuvauksessa tai tilausvahvistuksessa. Palvelutasositoumus voi olla lisämaksullinen palvelu.

Kun Tentaclen kapasiteettipalveluille on annettu palvelutasositoumus, sitoutuu Tentacle käyttämään kaikki kohtuulliset keinot, jotta palvelinympäristö joihin näitä palvelutasoehtoja sovelletaan, olisi Asiakkaan käytettävissä kunkin laskutuskuukauden aikana (“Uptime”) sen prosenttimäärän ajasta, joka Sopimuksessa, tarjouksessa tai palvelukuvauksessa on määritelty kyseiselle palvelulle. Mikäli palvelinympäristö ei ole käytettävissä vähintään tuota aikaa, on Asiakas oikeutettu Tentaclen määrittämään alennettuun palvelumaksuun (ja sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen) seuraavan laskutuskuukauden kuukausimaksun osalta. Alennusprosentti lasketaan kuukausimaksullisen palvelun arvonlisäverottomasta hinnasta.

“Käytettävissä ololla” tarkoitetaan yllä olevassa kappaleessa aikaa, jolloin palvelinympäristö on toiminnassa. Edellä mainittu prosenttiluku saadaan vähentämällä 100 %:sta se prosentuaalinen minuuttimäärä, jonka palvelin on ollut alhaalla. 100 %:lla tarkoitetaan kunkin laskutuskuukauden osalta yhteenlaskettuja ympärivuorokautisia kellonaikoja kuukauden jokaisena päivänä (24/7). Ellei nimenomaisesti toisin sovita Osapuolten kesken, Tentacle ei anna muita takuita eikä Asiakkaalla ei ole muita oikeuksia eikä Tentaclella muita vastuita tai velvoitteita palvelinten käytettävyydestä taikka alhaalla olosta johtuen tai mikäli palvelinympäristö ei ole Asiakkaan käytettävissä näissä ehdoissa kuvatun Uptime-tavoitteen mukaisesti.

Edellä mainittua palvelutasositoumusta ei sovelleta tilanteisiin, joissa palvelinympäristön alhaalla olo on johtunut (1) Tentaclen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Tentaclen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Tentacle ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa (ns. ylivoimainen este); (2) tavanomaisista ja säännöllisistä huolto- ja laitteiston uusimistöistä, tai (3) Asiakkaasta johtuvista syistä, kuten Asiakkaan omasta laitteistosta, ohjelmistoista tai mikäli asiakas on toiminut tai käyttänyt palvelinympäristöä Tentaclen ohjeistusten vastaisesti.

11. Ylläpitopalvelut

Osana Sopimusta Osapuolet voivat sopia siitä, että Tentacle toimittaa Asiakkaalle ylläpitopalveluja, kuten käyttötukea, teknisten virheiden diagnosointia ja korjausta sekä päivityksiä. Mikäli ylläpitopalveluiden toimittamisesta ei ole nimenomaisesti sovittu, ei Tentaclella ole ylläpitovelvollisuuksia. Tarkempi ylläpitopalvelujen palvelusisältö määritellään Osapuolten välisessä Sopimuksessa. Mikäli Osapuolet eivät ole määritelleet ylläpitopalveluille palvelusisältöä, noudatetaan Tentaclen tavanomaista ylläpitopalvelukuvausta.

Tentacle suorittaa ylläpitopalvelutehtävät lähtökohtaisesti etänä tavanomaisten toimistoaikojen puitteissa. Mikäli ylläpitopalvelutehtäviä on tarpeen suorittaa tavanomaisten toimistoaikojen ulkopuolella taikka muualla kuin etänä, on Tentaclella oikeus veloittaa tästä korotettu palvelumaksu.

12. Muutokset palveluun ja näihin ehtoihin

Tentaclella on oikeus ylläpitää ja kehittää palveluitaan ja tehdä muutoksia ja päivityksiä niihin sekä tekniikkaan, ohjelmistoihin ja järjestelmiin, joilla palvelut tuotetaan. Mikäli Tentaclen muutokset, päivitykset tai kehitystyö edellyttävät, että Asiakkaan tulee esimerkiksi päivittää kustannuksellaan omia laitteistojaan, ohjelmistojaan tai käyttöjärjestelmiään, Tentacle pyrkii ilmoittamaan näistä Asiakkaalle etukäteen.

Tentaclella on myös oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja sekä tietojenkäsittelysopimuksen ehtoja. Muutokset tulevat voimaan ehtojen julkaisuajankohtana, ellei Tentacle toisin ilmoita. Olennaisista ehtomuutoksista pyritään tiedottamaan vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy ehtomuutosta, voi tämä irtisanoa palvelun yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos Asiakas jatkaa palveluiden käyttöä ehtomuutoksen jälkeen, katsotaan tämän hyväksyneen muuttuneet ehdot.

Osapuolet voivat myös yhdessä sopia muutoksista esimerkiksi Asiakkaalle toimitettavaan palvelusisältöön.

13. Palvelun toimittamisen keskeyttäminen

Tentaclella on oikeus tehdä kehitystä ja ylläpitoa järjestelmilleen ja palveluilleen. Ylläpito- ja kehittämistoimien suorittamiseksi Tentacle voi keskeyttää palvelun tuottamisen väliaikaisesti. Keskeytykset pyritään ajoittamaan siten, että Asiakkaalle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa palvelun keskeyttämisestä. Tentacle ei ole vastuussa palvelun käytön keskeytymisestä aiheutuvista haitoista tai vahingoista. Tentacle ilmoittaa Asiakkaalle palvelun keskeytyksistä parhaaksi katsomallaan tavalla.

14. Hinnat, kulut ja maksuehdot

Asiakas on velvollinen maksamaan Tentaclen palveluista niiden hinnan ja mahdolliset muut palveluiden toimittamiseen liittyvät maksut. Tentaclen palveluiden hinnat ja muut maksut on määritelty tarjouksessa, Sopimuksessa, sopimusliitteessä, palvelukuvauksessa tai hinnastossa. Mikäli Osapuolet eivät ole sopineet palvelulle hintaa, on Tentaclella oikeus veloittaa Asiakkaalta toimittamansa palvelut Sopimuksen tekohetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisin hinnoin ja maksuin.

Tentacle voi päivittää hinnastoaan ilmoittamalla siitä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Tentaclen hinnat ovat arvonlisäverottomia, joka lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti Asiakkaan maksettavaksi.

Tentacle laskuttaa palvelut Sopimuksen tai kulloinkin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Ellei toisin sovita, maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Tentaclella on oikeus laskuttaa Asiakkaalta myös viivästyneiden maksujen perimisestä aiheutuneet perintäkulut. Mikäli Asiakas ei maksa erääntynyttä laskua senkään jälkeen, kun Tentacle on huomauttanut erääntyneestä maksusta, on Tentaclella oikeus muiden oikeussuojakeinojen ohella keskeyttää palveluidensa toimittaminen siihen saakka, kunnes erääntynyt lasku on maksettu.

15. Immateriaalioikeudet

Aineettomat oikeudet Tentaclen omiin ohjelmistoihin, aineistoihin tai työn tuloksiin säilyvät Tentaclella eikä niitä siirretä Sopimuksella Asiakkaalle. Siltä osin kuin edellä mainittuja ohjelmistoja, aineistoja tai työn tuloksia sisältyy Sopimuksen perusteella Asiakkaalle toimitettaviin palveluihin, saa Asiakas Sopimuksen voimassaolon ajaksi ei-ekslusiivisen oikeuden käyttää niitä omassa toiminnassaan niiden tavanomaiseen käyttötarkoitukseen.

Mikäli Tentaclen toimittamiin palveluihin sisältyy kolmansien osapuolten aineistoja tai ohjelmistoja, ovat nämä Asiakkaan käytettävissä kyseisen kolmannen osapuolen lisenssiehdoin.

Aineettomat oikeudet Asiakkaan omiin aineistoihin säilyvät Asiakkaalla, eikä Tentacle saa niihin muuta oikeutta, kuin sen käyttöoikeuden, joka on tarpeen Tentaclen palveluiden toimittamiseksi Sopimuksen ja näiden ehtojen mukaisesti.

16. Salassapito

Osapuoli ei saa ilmaista toiselta Osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa kenellekään ulkopuoliselle eikä käyttää kyseistä tietoa muuhun tarkoitukseen kuin sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen. Osapuoli sitoutuu olemaan luovuttamatta ja paljastamatta toiselta Osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa muille kuin sellaisille työntekijöilleen tai alihankkijoilleen, joiden on tarpeen tuntea kyseinen luottamuksellinen tieto Sopimuksessa määriteltyä tarkoitusta varten. Nämä salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa viis (5) vuotta Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

17. Tietosuoja ja tietoturva

Siltä osin kuin Tentacle käsittelee henkilötietojen käsittelijänä sellaisia henkilötietoja, joiden rekisterinpitäjä Asiakas on, tulee Tentaclen tietojenkäsittelysopimus kulloinkin voimassaolevine ehtoineen erottamattomaksi osaksi Osapuolten välistä Sopimusta.

Tentacle käsittelee itse rekisterinpitäjänä henkilötietoja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

Siltä osin kuin Asiakas tallentaa Tentaclen palveluihin tai palvelimille henkilötietoja, vastaa se siitä, että se käsittelee tietoja sovellettavien lakien mukaisesti ja käyttää tietoja vain lain nojalla sallittuihin tarkoituksiin, että sillä on oikeus tallentaa henkilötietoja Tentaclen palveluihin tai palvelimille ja että se noudattaa muitakin velvoitteita (esim. informointi- ja dokumentointivelvoitteet), joita lainsäädäntö saattaa asettaa henkilötietojen käsittelylle.

Tentacle pyrkii huolehtimaan siitä, että sen järjestelmät ja palvelut täyttävät toimialan tavanmukaiset, kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset.

18. Vastuunrajaus

Tentacle ei ole missään tilanteessa korvausvastuussa Asiakkaalle välillisistä tai epäsuorista vahingoista (kuten liiketoiminnan tappiot sekä saamatta jäänyt voitto tai liikevaihto; datan menetys; toiminnan, palvelun tai tuotannon keskeytyminen) taikka kolmansien esittämistä vaatimuksista.

Sopimukseen perustuva Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle Osapuolelle on yhteensä  enintään  30  % palvelutilauksen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Jos korvausvastuun kohteena on yksinomaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva toistuvaismaksuina laskutettava palvelu, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin enintään kyseisen palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta  rikkomushetkellä  kerrottuna  3:lla.  

Osapuoli ei vastaa toisen Osapuolen tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta  ja  näiden  aiheuttamista  vahingoista  ja  kuluista,  kuten  tiedostojen  uudelleen  luomisen  aiheuttamista kustannuksista.

Tentacle ei ole vastuussa eikä anna mitään takuuta kolmansien osapuolten palveluista, materiaaleista, komponenteista, ohjelmistoista tai sovelluksista tai niiden käytöstä, toiminnasta tai vioista.

Kumpikin Osapuoli on sopimusrikkomustilanteessa velvollinen ryhtymään tarvittaviin kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkojen lieventämiseksi. Mikäli Tentacle on rikkonut Sopimusta, Asiakkaan ensisijainen käytettävissä oleva oikeussuojakeino on se, että Tentacle korjaa sopimusrikkomuksensa. Mikäli Asiakas on oikeutettu vahingonkorvaukseen sopimusrikkomuksesta johtuen, tulee vahingonkorvausvaatimus esittää Tentaclelle kirjallisesti kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas tuli tietoiseksi sopimusrikkomuksesta uhalla, että Asiakas muuten menettää mahdollisuuden vaatia vahingonkorvausta.

19. Voimassaoloaika ja irtisanominen

Sovittaessa palveluiden toimittamisesta sovitaan samalla myös Sopimuksen voimassaolosta. Elleivät Osapuolet erikseen sovi Sopimuksen voimassaolosta tai Tentacle ole määritellyt palveluiden toimittamista koskevan Sopimuksen voimassaoloa tarjouksessa tai palvelukuvauksessa, on palveluiden toimittamista koskeva Sopimus voimassa toistaiseksi ja Osapuolen irtisanottavissa toimittamalla toiselle Osapuolelle kirjallinen irtisanomisilmoitus vähintään yhtä (1) kuukautta ennen Sopimuksen päättymistä.

Sopimuksen päättyessä Tentaclella on oikeus laskuttaa (i) palvelut, jotka on suoritettu Sopimuksen päättymiseen mennessä, (ii) sellaiset kulut, joita on syntynyt ennen Sopimuksen päättymistä, sekä (iii) sellaiset kulut, joiden syntymistä ei ollut mahdollista keskeyttää tai peruuttaa ennen Sopimuksen päättymistä.

Osapuoli voi myös purkaa Sopimuksen kokonaan tai osittain toisen Osapuolen olennaisesta sopimusrikkomuksesta johtuen, edellyttäen että rikkomusta ei korjata neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun toinen Osapuoli ilmoitti Sopimusta rikkoneelle Osapuolelle rikkomuksesta (mikäli rikkomus oli korjattavissa).

20. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin ja osapuolten välillä sovittaviin sopimuksiin ja toimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat lopullisesti luottamuksellisessa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Osapuolet sitoutuvat pitämään välimiesmenettelyn, sen päätöksen ja sitä koskevat asiakirjat luottamuksellisena. Tentaclella on lisäksi oikeus nostaa riidatonta saatavaa koskeva velkomuskanne missä tahansa toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa.

21. Muut ehdot

Tentaclen ei katsota rikkoneen sopimusta tai olevan muutoin vastuussa Asiakkaalle mistään laiminlyönnistä tai suorituksen viivästymisestä, joka johtuu Tentaclen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä (force majeure).

Nämä ehdot ja sopimuksessa, Tentaclen tarjouksessa tai Tentaclen tilausvahvistuksessa sovitut lisäehdot sisältävät koko osapuolten välisen sopimuksen ja syrjäyttävät kaiken aiemman yhteydenpidon, keskustelut ja sopimukset aiheeseen liittyen.

22. Markkinointireferenssit

Tentaclella on oikeus käyttää Asiakasta referenssinä Tentaclen markkinointimateriaaleissa, kuten verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa, edellyttäen, että Asiakkaan luottamuksellisia tietoja ei paljasteta kenellekään. Jos Tentaclella on syytä uskoa, että Asiakas ei halua tulla julkaistavaksi Tentaclen referenssinä tai se pitää tiettyjä tietoja luottamuksellisina, se pyytää Asiakkaalta etukäteisen hyväksynnän markkinoinnille.